Yr Her

Sut mae´n gweithio

Yn ystod pedair wythnos, bydd y plant yn defnyddio buddsoddiad o £5 i gychwyn eu syniadau busnes.

Mae'n rhaglen ddifyr a rhyngweithiol iawn i blant 5-11 oed sy'n cyflwyno addysg ariannol a menter ac yn gwella sgiliau allweddol, gan gynnwys creadigrwydd, datrys problemau, gwaith tîm a hyder. Bydd her eleni yn cael ei chynnal rhwng 3 a 28 Mehefin 2024.

 

Cynllun yr Her Pedair Wythnos 

 

Amlinellir pedair wythnos yr her isod:

1 - Dyma Bumpunt!

Bydd y plant yn cydweithio i benderfynu pa gynnyrch neu wasanaeth i fuddsoddi eu pumpunt ynddo.

2 - Dechrau arni

Bydd angen i'r timau ddod o hyd i ddeunyddiau neu gynhyrchion, paratoi cyflwyniadau gwerthu ar gyfer wythnos tri, a chynllunio digwyddiadau gwerthu.

 

3 - Dal ati

Yn ystod trydedd wythnos yr Her, bydd y plant yn cael eu cynnych neu wasanaeth yn barod, yn paratoi ar gyfer eu digwyddiad gwerthu a chymryd rhan yn y gystadleuaeth cyflwyno gwerthiant.

 

4 - Talu'n ôl a chadw'r elw

Ar ddiwedd yr Her, bydd y plant yn ad-dalu'r buddsoddiad o £5 yn ogystal â chyfraniad gwaddol o 50c ac yn penderfynu sut i wario eu helw neu ei gyfrannu fel rhodd.

 

Cyflwynwch yr Her Bumpunt ac archwiliwch entrepreneuriaeth gan ddefnyddio'r sleidiau PowerPoint Cyflwyniad i'r Her Bumpunt.

 

SaesnegCymraeg

 


Cystadlaethau Wythnosol

   

Ar ddiwedd wythnosau un a thri, bydd y plant yn cael cyfle i gymryd rhan mewn dwy gystadleuaeth her:

Wythnos 1 - Dylunio Logo

Byddwn yn chwilio am logos sy'n gallu creu effaith a chyfleu'r cynnyrch neu'r gwasanaeth i gwsmeriaid.

Wythnos 3 - Cyflwyniad Gwerthu

Dychmygwch pe byddai angen iddyn nhw ddweud wrthym am eu cynnyrch neu wasanaeth mewn 60 eiliad yn unig. Beth fydden nhw'n ei ddweud?

Cymryd rhan mewn Cystadleuaeth

 

Bydd yr holl gystadlaethau'n agor pan fydd yr her yn dechrau, a gellir lanlwytho ceisiadau pryd bynnag y byddant yn barod. Gallwch wirio dyddiadau cau'r cystadlaethau ar y dudalen Dyddiadau Allweddol.

Gellir cyflwyno pob cais mewn amrywiaeth o fformatau ffeiliau - bydd manylion llawn, cyfarwyddiadau lanlwytho a meini prawf barnu ar gael pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer yr her.

 

Y Gystadleuaeth Genedlaethol

 

Bydd Cystadleuaeth Genedlaethol yr Her Bumpunt yn cael ei chynnal ar ddiwedd y rhaglen pedair wythnos.

Mae pedwar categori ar gyfer gwobrau: 

 

  1. Gorau o ran Cynaliadwyedd
  2. Her Bumpunt er Daioni
  3.  Busnes Gorau yn Gyffredinol
  4. Unigolyn Mwyaf Ysbrydoledig
  5. Busnes Gorau Cymru

 

Rhennir pob categori yn ddwy wobr: naill ai yn ôl grwpiau oedran 5-8 oed a 9-11 oed neu enillydd ac ail orau.

Bydd y beirniaid yn chwilio am dystiolaeth o arloesedd, creadigrwydd a datrys problemau ar gyfer yr holl wobrau ochr yn ochr â straeon am waith tîm a datblygiad personol.

 

Edrychwch ar Arddangosfa 2022 yr Her Bumpunt i gael ysbrydoliaeth!

Dysgwch fwy am yr Her Bumpunt yn ein llyfryn.

 

LLYFRYN YR HER BUMPUNT

 

Gwiriwch y Telerau ac Amodau am arweiniad ar gynhyrchion a gwasanaethau y gellir eu masnachu o dan yswiriant Young Enterprise. Mae´n rhaid i sefydliadau sicrhau bod ganddynt yswiriant priodol ar waith ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau nad ydynt yn dod o dan bolisi yswiriant Young Enterprise.

 

Chwilio am rywbeth y gallwch chi a´ch plant ei wneud cyn i´r Her ddechrau?

Beth am ystyried Yr Her Bumpunt DIY sydd bellach ar gael ar hyd y flwyddyn. Mae'r adnoddau hyn yn ffordd hawdd i blant gymryd eu camau cyntaf mewn addysg ariannol a menter ac yn eu paratoi ar gyfer lansio’r Her Bumpunt ym mis Mehefin.